امور تغذیه

واحد تغذیه دانشگاه صنعتی قوچان از زیرمجموعه های مدیریت دانشجویی می باشد که هدف آن تأمین غذای دانشجویان و نظارت علمی بر کیفیت و کمیت آن می باشد. این واحد با داشتن سلف مرکزی پردیس و سلف خوابگاهی عهده دار تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان برای وعده های غذایی ناهار و شام با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و بهداشتی می باشد. رزرو و توزیع غذا در سلف سرویس پردیس و خوابگاهها از طریق سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می پذیرد .

شرح وظایف:

 • نظرسنجی از دانشجویان در مورد امور تغذیه جهت برنامه ریزی هر چه بهتر
 • تهیه و تنظیم برنامه غذایی ماهانه و درج آن در سایت با توجه به نظرات دانشجویان
 • آنالیز غذاهای ارائه شده در سلف ها براساس معیارهای استاندارد
 • کنترل و رفع معایب سخت افزاری و نرم افزاری سیستم اتوماسیون تغذیه
 • ارائه راهکار در زمینه بهبود شرایط و وضعیت تغذیه دانشجویی
 • پاسخگویی به در خواست های دانشجویان از طریق سایت دانشگاه
 • کنترل کیفیت مواد اولیه مصرفی جهت طبخ غذا در آشپزخانه از نظر داشتن علامت استاندارد، تاریخ تولید و انقضاء،کنترل علائم ظاهری محصول از نظر رنگ، طعم و غیره در داخل آشپزخانه
 • نظارت بر کلیه مراحل آماده سازی مواد اولیه و طبخ غذا از حیث رعایت بهداشت و مسائل کیفی.
 • نظارت بر نحوه توزیع غذا به دانشجویان از لحاظ بهداشتی و کیفیت و کمیت و بررسی رضایتمندی دانشجویان
 • نظارت بر بهداشت فردی کارکنان آشپزخانه و کنترل کارت بهداشت پرسنل
 • نظارت بر بهداشت محیط آشپرخا نه و سلف سرویس از لحاظ نظافت و ضد عفونی محل ها
 • بازدید روزانه از سلف سرویس توسط کارشناسان
 • رسیدگی به انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در مورد تغذیه و انتقال به مدیریت دانشجویی
 • تهیه گزارش هفتگی در خصوص عملکرد پیمانکار
 • فعال سازی کارت های تغذیه دانشجویان
 • تسویه حساب کارت تغذیه دانشجویان
 • ارائه آمار پخت روزانه به پیمانکار مطابق دستور العمل
 • ارائه آمار واریزی مبالغ حاصل از ژتون فراموشی، ژتون آزاد و غیره و ارائه آمار تسویه حساب به مسئول اداره تغذیه در پایان هر ماه