معرفی مدیریت دانشجویی

وظایف و اختیارات :

–  تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.

– اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.

– تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان .

– برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین تأمین و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.

– انجام خدمات مربوط با ارائه کمک های مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.

– انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.

–  نظارت و هماهنگی در کلیه اموردانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.

– نظارت بر  حسن اداره سلف سرویس و خوابگاه های دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت، تغذیه و بهداشت محیط.

– برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.

– برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.

– نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.

– انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

– بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذیربط دانشگاه و یا سایر مراجع.

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

مدیر دانشجویی