کمیسیون موارد خاص

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

ماده 1) تعریف موارد خاص :

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها در تحصیلاتشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

ماده 2) اختیارات کمیسیون:

کمیسیون مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج آموزشی موسسه آموزش عالی را به صورت موردی و خاص بررسی می کند و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رای خود را صادر می نماید.

الف: اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد

الف- 1: اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده 27 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 69 شورای عالی برنامه ریزی در معرض اخراج قرار گرفته اند بشرط آنکه میانگین کلشان کمتر از ده نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

الف- 2: اجازه انتقال موقت یا دایم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که بر اساس آئین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای مبداً و مقصد.

الف- 3: موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان به پایان رسیده و ادمه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

الف- 4: موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلایل موجه با ارائه مدارک مستدل حداکثر یک سال برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

الف- 5: موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتیا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تایید وزیر مربوط به کار آنان نیاز مبرم باشد.

الف- 6: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتیکه دانشجو توانائی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

الف- 7: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانائی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

ب- اختیارات مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته

ب- 1: موافقت با یک نیمسال افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و از لحاظ سایر مقررات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل هستند.

ب- 2: موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تائید مربوط به کارشان نیاز مبرم باشد.

ج) در کلیه موارد اصول زیر باید رعایت شود:

حفظ کیفیت آموزشی

حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم برای فراغت از تحصیل

حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس

حفظ حداقل نمره آزمون و یا نسبت نمره آزمون سراسری حسب مورد در کل کشور در سهمیه مربوط

عدم تغییر مقطع تحصیلی از پایین تر به بالاتر

ماده 3) ترکیب اعضاء :

رئیس دانشگاه بعنوان رئیس کمیسیون

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بعنوان دبیر کمیسیون

معاون آموزشی دانشگاه

چهار نفر از اعضاء هیات علمی صاحب نظر و متعهد به پیشنهاد دبیر کمیسیون  

ماده 4) نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیون:

کمیسیون وضعیت تحصیلی و درخواستهائی که به یکی از دو طریق زیر ارجاع گردد را مورد رسیدگی قرار می دهد :

مواردی که پس از طرح در کمیسیون آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با امضاء معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع شود.

تقاضای دانشجویانی که به تشخیص رئیس دانشگاه، معاون دانشجوئی و یا معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع گردد.